مجموعه American English File  که توسط انتشارات Oxford به چاپ رسیده است، دارای 6 سطح است (American English File Starter, level 1, level 2, level 3, level 4,level 5). از بهترین مجموعه هایی که برای آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان تاکنون به چاپ رسیده است، مجموعه American English File  می‌باشد. هر کتاب از مجموعه American English File، شامل 10 الی 12 درس است. که در این کتاب، تمرکز روی سه بخش Grammar، Vocabulary و pronunciation است. از نقاط قوت این مجموعه، به تقویت مهارت Speaking  می‌پردازد، که البته مجموعه American English File  به سه مهارت دیگر (Listening، Writing و Reading) نیز می پردازد. از لحاظ دشواری، سطح Starter American English File پایین ترین سطح و American English File 5  بالاترین سطح می باشند. تمامی کتاب‌های این مجموعه شامل کتاب دانش آموز (به همراه فابل های صوتی)، کتاب کار (به همراه فابل های صوتی)، کتاب معلم و چند نوع ویدئوی آموزشی می باشد.
دوره کتاب American English file

آموزشگاه زبان انگلیسی

فهرست مطالعه

 • آشنایی با سری مجموعه کتاب‌های امریکن انگلیش فایل
 • کتاب American English file 1 
 • کتاب American English file 2
 • کتاب American English file 3
 • کتاب American English file 4
 • کتاب American English file 5
مجموعه American English File  که توسط انتشارات Oxford به چاپ رسیده است، دارای 6 سطح است (American English File Starter, level 1, level 2, level 3, level 4,level 5). از بهترین مجموعه هایی که برای آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان تاکنون به چاپ رسیده است، مجموعه American English File  می‌باشد. هر کتاب از مجموعه American English File، شامل 10 الی 12 درس است. که در این کتاب، تمرکز روی سه بخش Grammar، Vocabulary و pronunciation است. از نقاط قوت این مجموعه، به تقویت مهارت Speaking  می‌پردازد، که البته مجموعه American English File  به سه مهارت دیگر (Listening، Writing و Reading) نیز می پردازد. از لحاظ دشواری، سطح Starter American English File پایین ترین سطح و 5American English File  بالاترین سطح می باشند. تمامی کتاب‌های این مجموعه شامل کتاب دانش آموز (به همراه فابل های صوتی)، کتاب کار (به همراه فابل های صوتی)، کتاب معلم و چند نوع ویدئوی آموزشی می باشد.
آشنایی با سری مجموعه کتاب‌های امریکن انگلیش فایل
این کتاب از مجموعه‌‌ی American English File  یک کتاب مکالمه محور است که بیشترین تمرکز بر روی تقویت مهارت Speaking می‌پردازد. هرچند که کتاب American English File 1  به آموزش هر چهار مهارت زبان‌انگلیسی می‌پردازد. لازم به ذکر است که کتاب در سطح مبتدی نیست. حال به بررسی محتوای درس به درس این کتاب می‌پردازیم:

 • درس اول به ضمایر فاعلی، افعالی To be (مثبت ، منفی و سوالی) و صفات ملکی می‌پردازد.
 • درس دوم در مورد اسامی مفرد و جمع، صفات و جملات امری بحث و گفتگو می‌شود.
 • در درس سوم به زمان حال ساده (مثبت، منفی و سوالی) و همچنین در مورد ساختار جمله خبری و سوالی می‌پردازد.
 • درس چهارم سوالات مربوط به مالکیت، حروف اضافه مربوط به بیان زمان، و نقش قیود در جملات، این درس آموزش داده میشوند.
 • درس پنجم هم به آموزش و کاربرد فعل can و زمان حال استمراری پرداخته می‌شود، از طرفی به تفاوت بین زمان حال ساده و حال استمراری در این درس توجه می‌شود.
 • درس ششم به آموزش ضمایر مفعولی، و همچنین کاربرد فعل like  می‌پردازد، از طرفی این درس مروری به افعال be و do دارد.
 • درس هفتم به نکات و گرامرهای جدیدتری می‌پردازد. چرا که تا درس ششم، مطالب گذشته در کتاب کلا درس هفتم به آموزش زمان گذشته ساده می‌پردازد.
 • درس هشتم در ادامه درس هفتم آموزش زمان گذشته است از طرفی به آموزش Some و any هم می‌پردازد.
 • درس نهم، مربوط به اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش میباشند. همچنین صفات مقایسه ای نیز در این درس گفته میشوند.
 • درس دهم ، صفات Superlative  گفته میشوند. که به آموزش زمان آینده نیز میپردازد.
 • در درس یازدهم درمورد قیود و افعال Infinitive و همچنین حروف تعریف صحبت می‌شود.
 • در آخر درس دوازدهم، به بررسی، زمان حال کامل و تفاوت این زمان با زمان گذشته ساده پرداخته می‌شود.
کتاب American English file 1 
جلد دوم مجموعه‌‌ی American English File  دارای سطح متوسط در زبان انگلیسی میباشد. کتاب American English file 2  در دروس ابتدایی خود مطالب مربوط به سطح A2 و در ادامه به تدریس سطح B1 می‌پردازد.  مطالب این کتاب در دوازده درس ارائه شده اند.

 • در درس اول از جلد دوم این مجموعه گرامر جملات سوالی، زمان حال ساده و زمان حال استمراری را مرور می‌کنیم.
 • درس دوم به گرامر های زمان گذشته ساده (افعال با قاعده و بی قاعده) و زمان گذشته استمراری اختصاص دارد.
 • در درس سوم با گرامر های زمان آینده و کاربرد Be going to  برای بیان برنامه های آتی و زمان حال استمراری (رویکرد آینده) آشنا می‌شویم.
 • در درس چهارم ، زمان حال کامل ، کاربرد عبارات yet و already و همچنین تفاوت آن با زمان گذشته ساده مطالبی هستند که تدریس خواهند شد.
 • در درس پنجم، صفات و قیود مقایسه ای (as…as) ، صفات عالی (+ever+present perfect)  را می‌آموزید و در ادامه نیز کمیت سنج هایی مثل too و not enough  نیز در این درس آموزش داده میشوند.
 • درس ششم در ابتدا به آموزش will و won’t برای بیان پیشبینی ها، تصمیم گیری، پیشنهاد دادن و یا قول دادن می‌پردازد و در انتها نیز مروری کلی بر زمانهای حال ، گذشته و آینده نیز خواهد داشت.
 • در بخش اول از درس هفتم ، استفاده از infinitive ها ، و بکارگیری gerund  ها  تدریس می‌شود. و در بخش دوم نیز کاربرد کمکی های have to ، don’t have to ، must ،must not ، can’t  آموزش داده می‌شود.
 • درس هشتم به کاربرد should و همچنین آموزش شرطی نوع اول و همچنین ضمایر ملکی می‌پردازد.
 • در درس نهم گرامر جملات شرطی نوع دوم آموزش داده می‌شود همچنین در ادامه این درس مروری بر زمان حال کامل و کاربرد for و since در این زمان و تفاوت زمان حال کامل و زمان گذشته ساده خواهیم داشت.
 • درس دهم در ابتدا آموزش جملات مجهول را تدریس می‌کند و در ادامه نیز کاربرد used to و همچنین آموزش might را شاهد خواهیم بود.
 • در بخش ابتدایی درس یازدهم، مروری بر آموزش Expressing movement و ترتیب قرار گیری کلمات در عبارات ارائه شده است و در ادامه این درس نیز به so, neither + auxiliaries نیز اشاره میشود.
 • درس دوازدهم که درس انتهایی این کتاب است به آموزش ماضی بعید اختصاص دارد و همچنین آموزش نقل قول نیز در این درس آورده شده است.
کتاب American English file 2
سطح کتاب  American English File 3 متوسط رو به بالا می‌باشد که به نیمه دوم سطحB1  و نیمه اول سطح B2 می‌پردازد و شامل 10 درس است.

 • درس اول، ابتدا گرامر زمان حال ساده و زمان حال استمراری بررسی می‌شود و سپس انواع زمان‌ها شامل: Present Continuous، Future Continuousو Future Simple(will/won’t)  مرور می‌شوند.
 • درس دوم، ابتدا مروری بر زمان حال کامل(Present Perfect) و گذشته ساده (Past Simple)دارد. در ادامه این درس، آموزش حال کامل و حال کامل استمراری را تکمیل می‌کند.
 • درس سوم هم، در ابتدا، مروری بر صفات تفضیلی و عالی دارد و در ادامه نیز کاربرد حروف تعریف آورده شده است.
 • ابتدای درس چهارم، کاربرد افعال کمکیcan / could / be able to  آموزش داده می‌شود و در ادامه آن هم به آموزش ضمایر انعکاسی اشاره می‌کند همچنین افعال modal همچون must /  have to / should  در انتهای این درس آموزش داده میشوند.
 • در ابتدای درس پنجم، مروری بر زمان گذشته ساده و استمراری و همچنین ماضی بعید خواهیم داشت. در ادامه این درس به کاربرد usually  وused to  نیز خواهیم پرداخت.
 • درس ششم، گرامر تمامی زمانها در حالت مجهول را شامل می‌شود. همچنین در ادامه این درس به افعال modal همچون might/can’t/must هم پرداخته است.
 • ابتدای درس هفتم به یادگیری عبارات شرطی نوع اول و عبارات زمان آینده میپردازیم. و در ادامه آن هم به مرور عبارات شرطی نوع دوم پرداخته می شود.
 • درس هشتم، نحوه بیان نقل قول در جملات خبری و سوالی تدریس شده است. در ادامه این درس مروری دوباره بر افعال infinitive و gerund آورده شده است.
 • درس نهم، با گرامر عبارات شرطی نوع سوم آشنا میشویم. همچنین مباحثی درمورد quantifier ها و نکاتی پیرامون آنها هم از دیگر مطالب این درس است.
 • درس دهم که درس پایانی این کتاب است به آموزش Relative clause ها و tag question  پرداخته شده است.
کتاب American English file 3
این جلد از کتاب دارای سطح متوسط بالا ، نزدیک به پیشرفته میباشد که به آموزش کامل سطح B2 میپردازد. جلد چهارم این مجموعه نیز دارای 10 درس می‌باشد و هر درس دارای دو بخش است.

 • در بخش اول درس اول این کتاب به ساختار جملات سوالی و پاسخ به آن ها آورده شده است که در قسمت تلفظ جملات نیز نحوه صحیح ادا کردن عبارات دوستانه و علاقه نشان دادن در نحوه تلفظ مورد تاکید قرار می‌گیرد و در بخش دوم نیز به افعال کمکی و عبارات تفضیلی پرداخته می‌شود و همچنین نحوه صحیح حفظ ریتم و آهنگ جملات در تلفظ کلمات آمزش داده می‌شود.
 • در قسمت گرامر درس دوم با ساختار زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری در بخش اول و نحوه استفاده از صفت ها به عنوان اسم در بخش دوم آشنا می‌شوید همچنین در قسمت تلفظ این درس نیز استرس صحیح کلمات و حروف صدا دار برای شما توضیح داده شده است.
 • گرامر درس سوم شامل زمان های ماضی بعید استمراری و عبارات قیدی  است و در قسمت تلفط این درس نیز به استرس عبارات و آهنگ جملات اشاره می‌شود.
 • درس چهارم نیز در قسمت اول خود به گرامر به آینده کامل و آینده استمراری می‌پردازد و در قسمت دوم نیز به ساختار جملات شرطی و نوع صفرم و نوع اول آن را شرح می‌دهد و در ادامه آن ها هم استرس و آهنگ عبارات و حروف صدادار را در قسمت تلفط بیشتر توضیح می‌دهد.
 • گرامر قسمت اول درس پنجم ساختار جملات شرطی غیر واقعی را معرفی می‌کند و در گرامر قسمت دوم نیز ساختار جملات بعد از عبارت wish آورده شده است و در ادامه نیز نحوه ادای استرس در صفات سه یا چهار سیلابی آموزش داده شده است.
 • در درس ششم گرامر قسمت اول مربوط به gerund ها و عبارات  infinitive و گرامر قسمت دوم نیز مربوط به عبارت  used to  و مشتقات آن می‌شود.  
 • افعال کمکی زمان گذشته مانند  may , might , should و ... گرامر بخش اول درس هفتم را تشکیل می‌دهند .ساختار مجهول یکی از مهم ترین گرامر های زبان انگلیسی استکه این مبحث در بخش اول درس هشتم این کتاب تدیس شده است و در بخش دوم آن نیز افعال نقل قولی آورده شده است.
 • گرامر بخش اول درس نهم این کتاب هم شامل عبارات مقایسه ای و عباراتی مانند whatever , whenever  و... خواهد بود که در بخش دوم آن هم اسامی جمع و غیرقابل شمارش نیز ارائه شده است.
 • در درس پایانی و دهم نیز quantifier ها و حروف تعریف آموزش داده شده اند .
کتاب American English file 4
جلد پنجم و آخر این مجموعه که در سطح  c1 دسته بندی می‌شود نیز شامل 10 درس است.که در درس اول آن به آموزش گرامرDiscourse marker ها  و Connector ها می‌پردازد و در بخش دوم آن نیز نکاتی در مورد have  اشاره می‌کند.

 • بخش اول درس دوم این کتاب به گرامر و نکاتی درمورد ضمایر اختصاص دارد و بخش دوم آن هم بخشی از زمان گذشته و استفاده از would , used to  را ارائه می‌کند.
 • در درس سوم به استفاده از فعل get و نحوه استفاده آن در شرایط مختلف اختصاص دارد و در بخش دو آن هم ادامه گرامر Discourse marker  ها از درس اول آورده شده است.
 • گرامر درس چهارم در بخش اول به مبحث Speculation  و Deduction می‌پردازد و در بخش دوم نیز عبارات تاکید و inversion آموزش داده شده است.
 • در درس پنجم این مجموعه با مفهوم  distancing و استفاده های غیرواقعی از زمان گذشته آشنا می‌شوید.
 • گرامر درس ششم آشنایی با ساختار verb + object + infinitive/gerund و همچنین جملات شرطی است.
 • در درس هفتم اما با گرامر های مربوط به مباحث permission – obligation – necessity ادامه پیدا می‌کند.
 • گرامر درس هشتم به ادامه مباحث مربوط به gerund ها و infinitive  ها در دروس گذشته می‌پردازد و همچنین عبارات مربوط به بیان برنامه ها و قرار های آینده و می‌پردازد.
 • در گرامر درس نهم مباحث مریوط به Ellipsis  و  Substitution آورده شده است و در ادامه آن هم مباحثی مربوط به اسم ها نیز آموزش داده شده است.
 • وگرامر در دهم نیز به آموزش Cleft sentences ها و همچنین نکات دیگری درمورد جملات مقایسه ای می‌پردازد.
کتاب American English file 5

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید